Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Atkārtots eksāmens MIP 18.06.2012, 10:00, 529.auditorijā
Nosacījumi ar kādiem students tiek pielaists kārtot eksāmenu:

• Semestra darbs MIP ir ieskaitīts (apliecina  pats students, ja neatbildīs patiesībai, eksāmena rezultāts tiks anulēts)
• MIP ir vienīgais parāds (apliecina institūta lietvedis)
• Students eksāmenu ir kārtojis 2 reizes (ja students nav izmantojis abas iespējas kārtot eksāmenu, viņš nevar pretendēt uz trešo reizi, vienīgais izņēmums –saslimšana, jābūt ārsta zīmei, apliecina institūta lietvedis)
• Ir nodots bakalaura darbs ar saņemtu recenziju (apliecina katedras lietvedis)
• Studentam ir jāsamaksā par eksāmenu , uz eksāmenu jau jābūt bankas izrakstam vai čekam ( maksas lielums pēc senāta lēmuma par iespēju kārtot eksāmenu studenta noteiktā laikā, bez maksas šis eksāmens ir sesijas pagarinājuma laikā – septembrī)
• Visiem apliecinājumiem ir jābūt uz iesnieguma, kas adresēts prof. J.Grundspeņķim ar lūgumu atļaut kārtot atkārtoti MIP eksāmenu.
• Iesniegums jānodod STPK sekretārei Evita Ņikitenko 547.kabinetā.

Studentam visi apliecinājumi ir jāsaņem no institūta lietvedības ar katedras vai institūta direktora parakstu.
Ja kāda no prasībām nav izpildīta, students netiek pielaists pie eksāmena.
Lūdzu institūta lietvedēm vai katedras lietvedēm norādīt, kad ir pēdējais datums, kad students var  aizstāvēt noslēguma darbus.

Profesors J.Grundspeņķis
14.06.2012