Sākums
n/a
Priekšaizstāvēšanās
 
announcements

Bakalaura un maģistra darbu priekšaizstāvēšana Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā.

Noslēguma darbu priekšaizstāvēšana - 7.maijs, no 9:00, 220.auditorija.  Līdz 3.05.2012 katram studentam ir jāatnāk pie katedras sekretāres 547.kabinetā un jāreģistrējas noslēguma darba parādīšanas laikam.
Darba valodas, noformējuma un stila pārbaude - 25.maijs (telpa un laiks tiks precizēti 23.05.2012)
Darba iesniegšana - 1.jūnijs (547.kabinets, Evitai Ņikitenko)
Aizstāvēšana - 18.-20.jūnijs (546.kabinets)

Par priekšaizstāvēšanu:
* Dalība ir obligāta
* Uzstājas studenti
* Students parāda darba elektroniskās versijas melnrakstu
* Students sagatavo prezentāciju un 10 minūtēs ziņo par:
         - darba mērķi un tā sasniegšanai izvirzītajiem darba uzdevumiem,
         - darba tēmas aktualitāti,
         - teorētiskās un praktiskās daļas saturu,
         - ieguldīto darba apjomu un vēl paredzamo ieguldījumu,
         - sasniegtajiem rezultātiem,
         - secinājumiem

Ja priekšaizstāvēšana ir bijusi nesekmīga, katedras sēdē ir izskatāms jautājums par studenta pielaišanu/nepielaišanu noslēguma darbu aizstāvēšanai!