Sākums
n/a
Noslēguma darbi
 

Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai

Noslēguma darbu tēmas

Maģistra darba tēmas 2015./2016.m.g.

prof. Jāņa Grundspeņķa tēmas

prof. Jāņa Eiduka tēmas

asoc.prof. Agra Ņikitenko tēmas

doc. Egona Lavendela tēmas

Cita informācija

Maģistra darba iesnieguma veidlapa (.pdf)

Maģistra novērtējuma lapa (.pdf .doc)

II kursa inženieru praktiskā darba atskaite

Sistēmanalītiķa profesijas kvalifikācijas prasības (.pdf)

Prasības maģistra darba atskaitēm (atjaunots 14.01.2015.)

Maģistra darba atsauksmes veidlapa

Maģistra darba recenzijas veidlapa
 

Priekšaizstāvēšanās

  • Students uzstājas 4-5 minūtes (darba prezentācija)
  • Jābūt skaidri definētiem darba mērķiem un uzdevumiem
  • Prezentācijā jāparāda ieguldītais darbs un iegūtie rezultāti, kā arī vēl paredzamais ieguldījums
  • Jābūt gatavam atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem

Par laiku un telpu, kad notiks prezentācija varēsiet uzzināt MISIK (bijušās STP katedras) mājas lapā, sadaļā paziņojumi.