Sākums
n/a
Par mums
 

    Meža iela 1/4-547
    Rīga
    Latvija, LV-1048
    Telefons: 67089529
    Fakss: 67089584
    E-mail:
stpk @ cs.rtu.lv

Vēsture

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra tika dibināta 1994. gada jūnijā, apvienojoties pedagoģiskajiem un zinātniskajiem darbiniekiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar visdažādākā rakstura sistēmu pētījumiem un projektēšanu. Kopš katedras dibināšanas tajā strādā- Dr. habil. sc. ing., profesors Jānis Grundspeņķis (katedras vadītājs un mākslīgā intelekta speciālists), Dr. sc. ing., asoc.prof. Jānis Eiduks (speciālists datu bāzu nozarē), Dr. sc. ing., asoc.prof. Mārīte Kirikova (speciāliste IS projektēšanā) un lektors Valdis Andersons. Laika gaitā katedras mācību spēkus ir papildinājuši: lektori Judīte Ciekure, Renāte Sprice un Agris Ņikitenko, asistentes Viktorija Vinogradova un Larisa Survilo.
Laika gaitā Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra tika pārdēvēta par Sistēmas teorijas profesoru grupu, bet, pamatojoties uz RTU senāta lēmumu, 2003.gada 29.septembrī tā atkal tika pārdēvēta par Sistēmu teorijas un projektēšanas katedru.

Uzdevums

Katedras galvenais uzdevums ir vērsts uz profesionālu sistēmanalītiķu sagatavošanu. Neskatoties uz to, gatavojot studentus, uzsvars tiek likts ne tikai uz sarežģītu sistēmu analīzi, bet arī informācijas sistēmas projektēšanu, izstrādi un uzturēšanu. Tāpat arī, studenti spēj veikt zinātniskos pētījumus, kas saistīti ar metodoloģiju un līdzekļu radīšanu sistēmu analīzei, izstrādei un automatizētai projektēšanai. Studiju laikā, studenti gūst zināšanas gan datu bāzu informācijas sistēmu projektēšanā, gan arī padziļinātas zināšanas mākslīgā intelekta sistēmu veidošanā.
Katedras mācību spēki profilē ne tikai Lietišķo datorzinātņu institūta studiju novirzienā „Datorsistēmu projektēšana”, bet lasa arī daudzus priekšmetus „Lietišķo datorzinātņu” un „Lietišķo datorsistēmu programmatūras” novirziena studentiem, gan bakalauriem, gan maģistrantiem. Turklāt mācību priekšmetu „Mākslīgais intelekts” apmeklē arī Latvijas Universitātes datorzinātņu katedras maģistrantūras studenti.
Bez jau iepriekš minētajiem „Lietišķo datorsistēmu” institūta novirzieniem, atsevišķas lekcijas tiek lasītas arī pārējiem fakultātes bakalaura studentiem.

Starptautiskie sakari

Uz doto brīdi katedra tieši ir noslēgusi līgumus ar Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju institūtu un ASV Pitsburgas universitāti par kopēju doktorantu apmācības programmas realizāciju. Fakultātes ietvaros līgumi ir noslēgti ar tādām augstskolām kā: Ģentes Universitāte (Beļģija); Brēmenes Augstskola (Vācija); Krenfīldas Universitāte (Lielbritānija); Ļubļanas Universitāte (Slovēnija); Dženovas Universitāte (Itālija);Delftas Tehnoloģiskā universitāte (Nīderlande); Padujas Universitāte (Itālija) un daudzas citas augstskolas. Parakstītie līgumi ļauj fakultātes studentiem gan mācīties šajās augstskolās, gan arī izstrādāt diplomdarbus. Uz lielāko daļu no universitātēm var pretendēt jebkuras katedras studenti. Pilnīgu augstskolu sarakstu un par iespējām studēt šajās augstskolās ir iespējams saņemt RTU Kaļķu-1 322.kabinetā- Starprautiskais attiecību centrs vai www.rtu.lv/studijas/sac/erasmus.php

Sīkākā informācija par katedru