Sākums
n/a
Projekti
 
No: 2010-10-01 Līdz: 2012-09-30

Projekta vadītājs: prof. J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji no STPK: A.Anohina-Naumeca, A.Ņikitenko

Citi projekta partneri: Tartu universitāte, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks, Tartu Zinātniskais parks, Latvijas IT klasteris

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir paaugstināt IKT tīklu un risinājumu pieejamību un izveidot pārrobežu informācijas plūsmu, veicinot kopīgu inovatīvu IKT risinājumu izstrādi. Lai sasniegtu šo mērķi, projekts paredz izveidot Demo centru tīkls (ieskaitot Virtuālos Demo centrus), paaugstināt studiju iespējas, kā arī atbalstīt lokālās iniciatīvas robotikas semināru un sacensību veidā.

Projektu finansē / projekta veids: Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekts / daļēji finansē ERAF

Projekta vietne: http://www.estlat.eu/supported-projects/?project=33

No: 2010-01-01 Līdz: 2011-12-01

Projekta vadītājs: Prof. J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji no STPK: Alla Anohina-Naumeca, Larisa Survilo, Ieva Zeltmate, Marks Viļķelis, Mārīte Kirikova, Pēteris Rudzājs, Ilze Andersone

Citi projekta partneri: LIRMM UMR 5506 CNRS/Université Montpellier (Francija)

Mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju un realizēt tīmeklī sakņotu servisu prototipus studiju programmu datorizētai salīdzināšanai, balstoties uz konceptuālo koku un konceptu karšu, kas iegūti no elektroniski pieejamiem dokumentiem, automātisku analīzi un attēlošanu.

Projektu finansē/projekta veids: LR IZM un Francijas Ārlietu ministrijas "Osmozes" programmas projekts

 

Pētījuma tēma: Izglītība
No: 2011-04-02 Līdz: 2011-11-29

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.
Projekta sadarbības partneris: Izglītības institūts (Freiburgas Alberta Ludviga universitāte, Vācija)
Projekta vadītājs: Jānis Grundspeņķis
Projekta izpildītāji: Alla Anohina-Naumeca, Vita Graudiņa, Maija Strautmane

Projekta mērķis: 1. Izstrādāt inovatīvu komercproduktu – intelektuālu adaptīvu zināšanu novērtēšanas sistēmu, izstrādes gaitā integrējot RTU un Freiburgas pieejas.
2. Sniegt Latvijas zinātniekiem, pasniedzējiem, studentiem informāciju par Freiburgas universitātē veiktajiem pētījumiem un metodēm par studentu zināšanu izvērtēšanas automatizāciju.
3. Tālāk attīstīt RTU un Freiburgas Universitātes datorzinātnieku sadarbību un ciešākus ikdienas kontaktus, lai turpmāk pilnveidotu RTU studiju procesu un veicinātu kopīgu inovatīvu produktu izstrādi.

Pētījuma tēma: Izglītība
No: 2008-10-01 Līdz: 2011-09-30

SOCRATES "ETN TRICE (Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education")

Līguma Nr. 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Projekta vadītājs: A.S. Smrikarov (Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria)
Projekta koordinators no Latvijas puses: J.Grundspeņķis
Projekta izpildītāji no Latvijas puses: A. Anohina-Naumeca, R. Rollande
Izpildes termiņš: 01.10.2008- 30.09.2011.
Iemesli:

* Datorzinātnes nozare ātri mainās un dinamiski attīstās. Izglītības sektoram ir jāatbalsta cieša saikne starp inovācijām un pētījumiem. Projekts mēģina izveidot sasaisti starp apmācību, pētniecību un inovācijām, ieviešot progresīvas izglītības programmas datorzinātnes izglītības sfērā.
* Projekta konsorcijs ir veiksmīgi realizējies un izpildījis divus tematiskus tīklus: ECET un DEC. Rezultātā tika izstrādāti salīdzināmi profesiju standarti un studiju programmas trīs studiju līmeņos. Lai noslēgtu ciklu, ir nepieciešams sasaistīt apmācību, pētniecību un inovācijas datorzinātnes izglītības sfērā.
* Pašreizējais projekts kalpos kā priekšnosacījums nākošā projekta sagatavošanai, ar mērķi izveidot strukturālu tīklu, kas veicinās „zināšanu trīsstūri”.

Šī projekta mērķis ir ieviest pētniecību un inovācijas datorzinātnes izglītības sfērā. Tas tiks sasniegts, analizējot esošu situāciju, daloties pieredzē, izplatot labas prakses piemērus starp visiem partneriem un paaugstinot izglītības kvalitāti, izmantojot inovatīvas apmācības tehnoloģijas. Galvenā mērķa cits aspekts ir integrēt komandas no universitātēm, pētniecības institūtiem un kompānijām, lai ETN TRICE kļūtu par apmācības, pētniecības un inovāciju operatoru datorzinātnes izglītības sfērā.

Projekta mērķi:

 1. Izveidot Eiropas līmeņa tematisku tīklu apmācībai, pētniecībai un inovācijām datorzinātnes izglītības sfērā;
 2. Izpētīt esošu situāciju attiecībā uz sasaiti starp apmācību, pētniecību un inovācijām datorzinātnes izglītības sfērā;
 3. Reorganizēt apmācību un kursu piegādi, balstoties uz inovatīvām apmācības tehnoloģijām;
 4. Ieviest pētniecību mācību procesā;
 5. Veicināt inovācijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar kompānijām;
 6. Organizēt studentu prakses vietas un studentu Eiropas līmeņa darba fabriku;
 7. Veikt Erasmus Mundus mehānismu analīzi, lai ieviestu jaunas studiju programmas;
 8. Izplatīt projekta rezultātus.

ETN TRICE galvenās aktivitātes tiks veiktas trīs virzienos:

 1. Mācīšana, kas ved uz augstas kvalitātes izglītību, izmantojot modernas tehnoloģijas tādas kā e-studijas, m-studijas, u.c.;
 2. Iespēju nodrošināšana studentu un personāla aktīvai līdzdalībai dažādās pētnieciskās aktivitātēs;
 3. Inovāciju veicināšana, balstoties uz ciešu sadarbību ar kompānijām un maza un vidējā lieluma uzņēmumiem.

Rezultāti un produkti:

 1. Saišu starp apmācību, pētniecību un inovācijām datorzinātnes izglītības sfērā analīzes rezultāti;
 2. Modificētas salīdzināmas studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņiem;
 3. Inovatīvu apmācības tehnoloģiju centru datorzinātnes izglītības sfērā virtuāls tīkls;
 4. Novērtēšanas parametri pētniecisku tēmu atbilstības noteikšanai apmācībā;
 5. Datubāzes ar apmācības un pētnieciskām tēmām bakalaura un maģistra studiju studentiem;
 6. INFO-SYS pētniecības projektu tiešsaistes datubāze;
 7. Trīs starptautiskās e-studiju konferences;
 8. Trīs starptautiskās CompSysTech konferences;
 9. Studentu Eiropas līmeņa darba fabrika.

Projekta tīmekļa lapa: http://trice.ecs.ru.acad.bg

Pētījuma tēma: Jēdzienu tīkli
No: 2009-10-01 Līdz: 2010-09-15

Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta algoritma izstrāde zināšanu vērtēšanas sistēmai ar studenta modelēšanas komponenti

Development of the algorithm for generating concept maps from unstructured text in the knowledge assessment system with the student modeling component

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji: jaunās zinātnieces- A. Anohina-Naumeca (LDI) un T.Rikure (LDPPG), doktoranti- R. Lukašenko un M.Viļķelis (STPK), maģistrants- A.Grabovskis (STPK), J. Rudzītis (Transporta un mašīnzinību fakultātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūts), V.Kārkliņš (RTU Liepājas filiāle), Z.Markovičs (DADI), N.Grūzītis (Latvijas Universitāte)

Izpildes termiņš: 01.10.2009- 15.09.2010.

Projekta mērķis ir attīstīt esošo jēdzienu tīklos sakņoto zināšanu vērtēšanas sistēmu, izstrādājot jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta algoritmu un studenta modelēšanas komponenti.

Projektu finansē: Rīgas Tehniskā Universitāte