Sākums
n/a
Projekti
 
Pētījuma tēma: Informācijas sistēmas
No: 2006-08-02 Līdz: 2008-07-31

ESF Nacionālās programmas "Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās" (ERAF) projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./ 000082 ''Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde''

Projekta vadītāja: E.Kaufmane (Latvijas Valsts augļkopības institūts)

Projekta koordinators no RTU puses: J.Eiduks

Projekta uzpildītāji (RTU): J.Eiduks, A.Stepanovs, K.Romans, G.Vītols, L.Sudraba, V.Tomko, M.Kirikova, J.Makņa, E.Vorslovs

Izpildes termiņš: 02.08.2006 – 31.07.2008

Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu informācijas apkopošanas, analīzes un izplatīšanas sistēmu, to nodrošinošo programmatūras tehnoloģiju izstrāde un ieviešana Latvijas kokaugu ģenētisko resursu aizsardzībā un ilgtspējīgā izmantošanā. Projekta zinātniskais un tehniskais mērķis - izveidota starptautiski savietojama Latvijas kokaugu ģenētisko resursu (in situ, ex situ, in vitro) datu banka, kas nodrošina kompleksu informācijas glabāšanu, meklēšanu un analīzi.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds

Saite: http://www.lvai.lv/ERAF/ERAFprojekts.htm

Pētījuma tēma: Mākslīgais intelekts
No: 2004-01-01 Līdz: 2008-01-01

Eiropas Komisijas 6 ietvarprogrammas starptautiskais projekts „KALEIDOSCOPE” (http://www.noe-kaleidoscope.org), kura mērķis ir izveidot Izcilības tīklu (Network of Excellence), apvienojot Eiropas tehnisko zinātņu komandas. Projekts aptver 76 pētījumu jomas no visas Eiropas, tādējādi, apkopojot lielu apjomu specifiskās zināšanas, sākot ar vispārējo izglītību un tehniskajām zināšanām un beidzot ar augstskolu un privātajiem pētījumiem. Katedra šajā projektā pārstāv Mākslīgā Intelekta darba grupu, un tajā piedalās profesors J. Grundspeņķis un asoc.profesore M.Kirikova.

Projekts ir aizsākts 2004.gada 1.janvārī un tas ilgst līdz 2008.gada janvārim.

Līdz: 2008-01-01

Latvijas Zinātnes padomes finansētais zinātniskais projekts „Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam”, kura mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju apmācības procesa intelektuāla atbalsta nodrošināšanai, pamatojoties uz intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšanu hibrīdā sistēmā.

Galvenie darba izpildītāji: profesors J.Grundspeņķis, asoc.profesore M.Kirikova, asoc.profesors J.Eiduks, asistentes L.Survilo un V.Vinogradova, doktoranti A.Ņikitenko, A.Anohina, J.Makņa, R.Sprice un D.Apšvalka. Projekta izpildes termiņš- 2008.gads.

Pētījuma tēma: Informācijas sistēmas
No: 2007-03-01 Līdz: 2007-12-28

Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde
Development of methodologies for multi-fractal information systems design

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Jānis Osis, Mārīte Kirikova, Jānis Grabis, Mārtiņš Bonders, Ērika Asņina, Renāte Strazdiņa, Ginta Štāle, Anna Pozdņakova, Viktorija Vinogradova, Jūlija Stetjuka, Arnis Staško

Izpildes termiņš: 01.03.2007- 28.12.2007.

Projekta mērķis ir radīt metodes, kas ļautu definēt prasības un arhitektūru multifraktālām informācijas sistēmām.

Projektu finansē: Latvijas Republikas Izglītības Ministrija

Pētījuma tēma: Zināšanu pārvaldība
No: 2007-02-01 Līdz: 2007-12-28

Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde uz nākotni orientētiem pētījumiem
The development of a conceptual model of the knowledge management system module for future oriented research

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Mārīte Kirikova, Arturs Puga, Renāte Strazdiņa, Dace Apšvalka, Anna Pozdņakova, Dace Doniņa, Jūlija Stetjuka, Ligita Bušinska

Izpildes termiņš: 01.02.2007- 28.12.2007.

Projekta mēŗķi:
1. Izpētīt kognitīvsociālās pieejas potenciālās iespējas zināšanu intensīvu procesu modelēšanā
2. Pilnveidot mazo un vidējo uzņēmumu zināšanu pārvaldības koncepciju, izstrādājot zināšanu pārvaldības moduļa, kas palīdz realizēt uz nākotni orientētus pētījumus (forsaita jomā), konceptuālo modeli.

Projektu finansē: Latvijas Zinātņu Padome