Sākums
n/a
Projekti
 
Pētījuma tēma: Jēdzienu tīkli, Ontoloģijas
No: 2007-01-06 Līdz: 2007-12-12

Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai (Development of an ontology-based intelligent system for task generation in the form of concept maps and knowledge assessment)

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji: doktoranti - A.Anohina (LDI), V.Graudiņa (LDI); maģistrants- M.Viļķelis (Informācijas Tehnoloģijas institūts); bakalaure- M.Znotiņa (LDI); jaunais zinātnieks- A.Ņikitenko (LDI); akadēmiskais personāls- A.Lanka (Humanitārais institūts), Z.Markovičs (DADI), J.Rudzītis (Transporta un mašīnzinību fakultātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūts)

Izpildes termiņš: 01.06.2007- 28.12.2007

Mērķis: Izstrādāt zināšanu vērtēšanas sistēmu, kurā studentu zināšanas tiek pārbaudītas, izmantojot jēdzienu tīklus, kas sakņojas kursa ontoloģijā.

Projektu finansē: Izglītības un zinātnes ministrija

Pētījuma tēma: Izglītība
Līdz: 2007-09-30

Eiropas Komisijas SOCRATES / ERASMUS projekts DEC ETN (European Thematic Network for Doctoral Education in Computing), kura mērķis ir definēt modeli, ka paaugstināt doktorantūras studiju kvalitāti, izstradāt rīkus un metodes doktorantu zināšanu un iemaņu novērtēšanai.

Projekta piedalās profesors J.Grundspeņķis un PIT katedras parstāve profesore Larisa Zaiceva.

Projekta izpildes termiņš: 30.09.2007.

Pētījuma tēma: Izglītība, Mākslīgais intelekts
No: 2006-10-02 Līdz: 2007-09-15

Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai (Development of the intelligent system’s prototype for plagiarism detection in students’ works)

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis (LDI)

Projekta izpildītāji: doktoranti – A.Anohina (LDI), V.Graudiņa (LDI); jaunā zinātniece R.Strazdiņa (LDI); profesors- G.Liberts (TMF); pētnieki - A.Ņikitenko (LDI), R.Lukašenko (LDI); maģistranti – L.Maslovs (LDI), R.Kaminskis (LDI)

Izpildes termiņš: 02.10.2006- 15.09.2007

Mērķis: Izstrādāt intelektuālas sistēmas prototipu studentu iesniegto studiju darbu oriģinalitātes noteikšanai priekšmetos ar lielu studentu skaitu un tipveida uzdevumiem.

Projektu finansē: Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma tēma: Zināšanu pārvaldība
No: 2006-02-02 Līdz: 2006-12-15

Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijām (Knowledge Management conception for Latvian enterprises)

Projekta vadītājs: I.Slaidiņš

Projekta izpildītāji: doktoranti - B.Žuga(ETF), A.Pozdņakova (LDI), D.Apšvalka (LDI)
I..Galandere-Zīle; maģistranti - E. Grinberga (LDI), M..Treijere (ETF); bakalauru studente- D.Limmane; jaunie zinātnieki - O. Ņikifirova (LDI), E. Stalidzāns (DADI); akadēmiskais personāls - M.Kirikova (LDI), M.Zeltiņš (ETF), G.Dziļums (ETF), P.Reihmanis (Latvijas Tehnoloģiskā Parka direktors).

Izpildes termiņš: 01.02.2006- 15.12.2006

Mērķis: Apzināt Zināšanu pārvaldības pašreizējo stāvokli Latvijas uzņēmumos un organizācijās, analizējot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbības vidi un izmantojamas tehnoloģijas, identificēt tās Zināšanu pārvaldības iespējas, kuras vēl nav izplatītas Latvijas uzņēmumos un piedāvāt zinātniski pamatotu Zināšanu pārvaldības koncepciju, piemērotu Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu darbības vajadzībām, kā arī veidot pamatu veiksmīgai augstskolu un MVU sadarbībai Zināšanu pārvaldības jomā.

Projektu finansē: Izglītības un zinātnes ministrija

Pētījuma tēma: e-studijas, Jēdzienu tīkli
No: 2006-02-01 Līdz: 2006-12-15

Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei (Concept maps and ontology based intelligent system for student knowledge self-assessment and process oriented knowledge control).

Projekta vadītājs: J. Grundspeņķis

Projekta izpildītāji: doktoranti - A.Anohina (LDI), V.Graudiņa (LDI); maģistranti- D.Pozdņakovs (LDI), E.Lavendelis (LDI); jaunais zinātnieks- P.Rusakovs (LDI); asistente- G.Štāle (Tālmācības studiju centrs); akadēmiskais personāls- A.Lanka (Humanitārais institūts)

Izpildės termiņš: 01.02.2006- 15.12.2006

Mērķis: attīstīt 2005. gadā Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā īstenotā RTU pētniecības projekta F6962 „Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam” ietvaros izstrādāto jēdzienu tīklos balstītu intelektuālu sistēmu studentu zināšanu pašvērtēšanai un vērtēšanai no pasniedzēja puses visa mācību kursa garumā, pilnveidojot gan pašu pieeju zināšanu pārbaudei, gan sistēmas funkcionālās iespējas.

Projektu finansē: Izglītības un zinātnes ministrija