Sākums
n/a
Zinātnisko grādu apzīmējumi
 

[Zinātnes vēstis, 2003. gada 10. februāris: 3 (253) ISSN 1407-6748]

Gan promociju sludinājumos, gan citur tekstos nereti sastopami tādi zinātnisko grādu apzīmējumi kā, piemēram, Dr.hab.phys. vai pat Dr.h.phys., kas abos gadījumos ir nepareizi.

Atgādinām, kāda ir Latvijas Zinātnes padomes pieņemtā zinātnisko grādu nomenklatūra un to saīsinātais apzīmējums latīņu valodā (LZP  Lēmums Nr. 1–1, pielikums Nr. 2, 1998. gada 17. februārī, publicēts “Zinātnes Vēstnesī” Nr. 6(151) 1998. gada 23. martā).

Pielikums Nr. 2

Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas republikā

Nr.
Zinātniskā grāda nosaukums
Zinātnes nozares, kurās tiek piešķirts attiecīgais grāds
Saīsinātais apzīmējums latīņu valodā
1.
Arhitektūras doktors
Arhitektūra
Dr. arch.
Dr. habil. arch.
2.
Bioloģijas doktors
Bioloģija
Medicīna
Pārtikas zinātne
Vides zinātne
Dr. biol.
Dr. habil. biol.
3.
Datorzinātņu doktors
Datorzinātne
Dr. sc. comp.
Dr. habil. sc. comp.
4.
Ekonomikas doktors
Demogrāfija
Ekonomika
Vadībzinātne
Vides zinātne
Dr. oec.
Dr. habil. oec.
5.
Farmācijas doktors
Farmācija
Dr. pharm.
Dr. habil. pharm.
6.
Filoloģijas doktors
Folkloristika
Literatūrzinātne
Valodniecība
Komunikāciju zinātne
Dr. philol.
Dr. habil. philol.
7.
Filozofijas doktors
Filozofija Teoloģija un reliģiju zinātne
Dr. phil.
Dr. habil. phil.
8.
Fizikas doktors
Astronomija
Fizika
Materiālzinātne
Vides zinātne
Dr. phys.
Dr. habil. phys.
9.
Ģeogrāfijas doktors
Ģeogrāfija
Vides zinātne
Dr. geogr.
Dr. habil. geogr.
10.
Ģeoloģijas doktors
Ģeoloģija
Dr. geol.
Dr. habil. geol.
11.
Inženierzinātņu doktors
Būvzinātne
Elektronika un telekomunikācijas
Elektrotehnika
Enerģētika
Hidroinženierzinātne
Informācijas tehnoloģijas
Ķīmijas inženierzinātne
Lauksaimniecības zinātne
Mašīnzinātne
Materiālzinātne
Mehānika
Mežzinātne
Transporta un satiksmes zinātne
Pārtikas zinātne
Dr. sc. ing.
Dr. habil. sc. ing.
12.
Ķīmijas doktors
Ķīmija
Vides zinātne
Materiālzinātne
Pārtikas zinātne
Dr. chem.
Dr. habil. chem.
13.
Lauksaimniecības doktors
Lauksaimniecība
Dr. agr.
Dr. habil. agr.
14.
Matemātikas doktors
Matemātika
Dr. math.
Dr. habil. math.
15.
Mākslas zinātņu doktors
Mākslas zinātnes
Dr.art.
Dr. habil. art.
16.
Medicīnas doktors
Medicīna
Sporta zinātne
Dr. med.
Dr. habil. med.
17.
Mežzinātņu doktors
Mežzinātne
Dr. silv.
Dr. habil. silv.
18.
Pedagoģijas doktors
Pedagoģija
Sporta zinātne
Dr. paed.
Dr. habil. paed.
19.
Politoloģijas doktors
Politiskās zinātnes
Vadībzinātne
Dr. sc. pol.
Dr. habil. sc. pol.
20.
Psiholoģijas doktors
Psiholoģija
Dr. psych.
Dr. habil. psych.
21.
Socioloģijas doktors
Socioloģija
Komunikācijas zinātne
Dr. sc. soc.
Dr. habil. sc. soc.
22.
Teoloģijas doktors
Teoloģija un reliģiju zinātne
Dr. theol.
Dr. habil. theol.
23.
Tiesību doktors
Juridiskā zinātne
Dr. jur.
Dr. habil. jur.
24.
Veterinārmedicīnas doktors
Veterinārmedicīna
Dr. med. vet.
Dr. habil. med. vet.
25.
Vēstures doktors
Vēsture
Dr. hist.
Dr. habil. hist.